Biểu mẫu kế toán - thuế   Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý - mẫu 26bc/hđ

 

3.9. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mẫu: BC26/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Qúy 02 năm 2011

1.       Tên tổ chức (cá nhân):………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.       Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.       Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị tính: số

STT

Tên loại
hóa đơn

Ký hiệu
 mẫu hoá đơn

Ký hiệu
hóa đơn

Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ

Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Tổng số

Số tồn đầu kỳ

Số mua/
phát hành trong kỳ

Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy

Trong đó

Số lượng đã Sử dụng

Xóa bỏ

Mất

Hủy

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Cộng

Số
lượng

Số

Số
lượng

Số

Số
lượng

Số

Từ số

Đến số

Số
lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Hóa đơn
GTGT

01GTKT3/001

AA/11P

200

1

100

101

200

1

104

104

50

3

8,12,22

1

101

50

51-100

105

200

96

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)

…………………, Ngày ……….Tháng…………Năm…………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(ký, đóng dấu)

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55