Biểu mẫu đầu tư   Mẫu giải trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

 Mẫu số 6

(Áp dụng đối với dự án điều chỉnh theo quy trình thẩm tra)

 

GIẢI TRÌNH
VỀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ/GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

 

[01]      Nhà/các nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư /* số ….. ngày …. tháng …. năm ….. dự án đầu tư ra nước ngoài với nội dung và giải trình như sau:

[02]      I. NHÀ ĐẦU TƯ

-. Tên nhà đầu tư thứ 1

            -. Tên nhà đầu tư thứ 2

            -. ….( Tên nhà đầu tư tiếp theo (nếu có))

[03]      Tên dự án/tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài:   

            Đầu tư tại (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ):     

 [18]     II. CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH BAO GỒM

            1. Về điều chỉnh ……

            - Nội dung đã quy định tại Giấy CNĐT/*:    

            - Nay đề nghị sửa thành:        

            - Giải trình      

            2. Về điều chỉnh …..

            - Nội dung đã quy định tại Giấy CNĐT/*:    

            - Nay đề nghị sửa thành:        

            - Giải trình      

            3. …………………………

            III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

            Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ.

 

[23]

Làm tại …….., ngày ….. tháng ……năm

Các nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55