Biểu mẫu khác   Mẫu giấy giới thiệu

 TÊN CƠ QUAN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………...                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….…/GT                                                                      --------------

 

                                                                                                                                               …….., ngày …. tháng …. năm ……

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………… ……………………………

………………………(1) ……………………………………………………………………………………………………...

Giới thiệu ông, bà: …………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………...

Được cử đến: ………………………………………………………………………………………………………………..

Về việc: ……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………....

Mong ………… giúp đỡ ông, bà …………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

Giấy giới thiệu                                                                              THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Có giá trị hết ngày                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

……………………

 

 

---------

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

 

    

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55