Biểu mẫu Bảo hiểm xã hội   Mẫu - quyết định về chức danh, thang bảng lương trong công ty (nộp phòng lđtbxh)

 


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

ĐÔNG ĐÔ

Số:          /2010/ QĐ – GĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

                    

                Hà Nội, ngày       tháng      năm 20….

 

QUYẾT ĐỊNH  CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh và Quy chế thang, bảng lương công ty)

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 Căn cứ:          

- Bộ Luật Lao động Việt Nam 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ công ty;

- Nhu cầu và khả năng hoạt động  kinh doanh của công ty;

                                                .

QUYẾT ĐỊNH

 

     Điều 1:  Ban hành:

1.      Quy định V/v: Tiều chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong công ty số: 169/2010/QĐ ngày 09 tháng 09 năm 20... (có văn bản kèm theo);

2.      Thang, bảng lương công ty (có văn bản kèm theo).

Điều 2: Các quy định về chức danh và hệ thống thang, bảng lương được áp dụng thống nhất cho toàn thể cán bộ, nhân viên công ty, nhằm mục đích là cơ sở thực hiện các chế độ lương – phụ cấp - thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm khác và các chế độ phúc lợi khác trong công ty.

Điều 3: Ban lãnh đạo Công ty, toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty và các thành viên khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như ­­ điều 3;

- L­­ưu VP ./.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

HOÀNG TRỌNG GIÁP

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55