Mẫu sổ đăng ký cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN  ………………

----------------------

Số:         /TB-…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o------

 

 

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

                                                          

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số ……….ngày ………..tháng …….. năm ………….và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ công ty ……………..

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN  ……………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……….. cấp ngày …………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………..

2. Vốn điều lệ: …………………VNĐ ( Bằng chữ: ……… đồng Việt Nam )

Tổng số cổ phần: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

- Cổ phần cổ đông sáng lập đã mua: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

- Cổ phần chào bán: …………. cổ phần

Loại cổ phần:

- Cổ phần phổ thông: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

- Cổ phần ưu đãi: ……………….cổ phần

3. Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng cổ đông:

STT

Họ và tên

Số CMND

Quốc tịch

Hộ khẩu thường trú

Số cổ phần

Loại cổ phần

Ngày mua cổ phần

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Sổ cổ đông đã được lập và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

TM CÔNG TY CỔ PHẦN……………

 

                                                      

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55