Pháp luật Đầu tư   Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

 QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 1175/2007/QĐ-BKH

NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2007 VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU CÁC VĂN BẢN
THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

 

 BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

             Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

            Căn cứ Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

            Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài,

 

 

 QUYẾT ĐỊNH:

              Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

 

            Điều 2. Mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài được in trên giấy khổ A4, có hình hoa văn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

            Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao và Khu kinh tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

Võ Hồng Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 1

(Áp dụng đối với dự án diện đăng ký)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

 

NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

 

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

            Nhà/các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài với nội dung như sau:

I.            NHÀ ĐẦU TƯ

[02]      1.         Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 1

2.            Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 2

3.            .... (Tên và thông tin về nhà đầu tư tiếp theo (nếu có))

Ngoài ra, dự án có sự tham gia của .... (tên đối tác tại nước ngoài, nếu có).

II.                     DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

[03]      1.         Tên dự án/ tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài: ................................................

[04]             Tên giao dịch: ............................................................................................................

[05]      2.         Địa chỉ trụ sở:...........................................................................................................

[06]                  Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: .............................................................................

[07]      3.         Mục tiêu hoạt động:

                        - ...............................................................................................................................

                        Quy mô dự án:..........................................................................................................

[08]      4.         Vốn đầu tư:

4.1     Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài ..... (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương .......... (bằng chữ) đồng Việt Nam.

4.2     Vốn đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam là ....... (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương .......... (bằng chữ) đồng Việt Nam, trong đó:

[09]                  Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam (Bảng mẫu – Phụ lục)

[10]                  Giải trình về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài: .........................................................

[12]      5.         Thời hạn và tiến độ của dự án

[15]      6.         Lao động

Dự án dự kiến sử dụng tổng số ....... lao động; trong đó có ........ lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài

[16]                  Lao động sử dụng của dự án (Bảng mẫu – Phụ lục)

[19]      7.         Kiến nghị về các ưu đãi đầu tư (nếu có).................................................................

III.         NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

1.            Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ.

2.       Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy chứng nhận đầu tư và pháp luật của ...... (quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư).

IV.         HỒ SƠ KÈM THEO

[20]      1.         Các văn bản (theo quy định khoản 1 Điều 13, Nghị định 78);

                        -

[21]   2.        Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài (nếu có).

[22]   3.        Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (Báo cáo quyết toán thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền).

 

Làm tại ........., ngày ...... tháng ...... năm .......

[23]                                                                                                               Các nhà đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55