Tư vấn đầu tư   Hồ sơ bổ sung quyền mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp FDI

Luật sư Đông Đô tư vấn hồ sơ bổ sung quyền thực hiện mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp FDI (đối với trường hợp bổ sung mục tiêu mua bán hàng hóa) như sau:


Hồ sơ bao gồm:

a) Hồ sơ cần chuẩn bị:

- Hồ sơ quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 11 thông tư 08/2013;

- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các dự án đã được cấp phép theo mẫu BC-3 ban hành kèm theo Thông tư 08/2013;

- Chứng từ của cơ quan thuế về thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do.

b) Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy phép kinh doanh.

c) Quy định về ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo mẫu HD-1 ban hành kèm theo Thông tư 08/2013.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155