Biểu mẫu kế toán - thuế   Mẫu 01 nộp thuế môn bài

 Text Box: Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của  Bộ Tài chính)

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm 20.....

 

[02] Người nộp thuế :

[03] Mã số thuế:

[04] Địa chỉ:

[05] Quận/huyện:                             [06] Tỉnh/Thành phố:

[07] Điện thoại:                             [08] Fax:             [09] Email:  

      * [10] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

 

 

CHỈ TIÊU

VỐN ĐĂNG KÝ HOẶC THU NHẬP 01 THÁNG

BẬC

 MÔN BÀI

MỨC THUẾ

 MÔN BÀI

[11]

 

Người nộp thuế môn bài

..................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[12]

 

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

..........................................................................................................

 

 

 

 

[13]

 

1năm =...................

 
Tổng số thuế môn bài phải nộp                                                               1.000.000

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

      

  Hà Nội, ngày        tháng        năm 20....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

 

 

 

 

               

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155