Công văn   Mẫu công văn thành lập trung tâm tư vấn du học của doanh nghiệp


Tên công ty

Tên tổ chức DVTVDH

 

Số: ......................................./ BCTL  TVDH

V/v hoạt động dịch vụ TVDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày      tháng     năm 201...

 

CÔNG VĂN

Về việc thành lập tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học

 

Kính gửi:      - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện/thị xã ... ;

- Công an quận/huyện ...

 

Căn cứ công văn số 3125/ BGD ĐT – ĐTVNN ngày 28/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

Thực hiện công văn số ......... của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày ...;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của công ty .............................................;

Tôi là: ....................................................              Giới tính:

Ngày sinh: ......................                  Dân tộc: ..........    Quốc tịch: ..................

Số CMND: .....................                  Ngày cấp: ........    Nơi cấp: ......................

Chức vụ: Giám đốc công ty ........................................................................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................

Điện thoại: ............................. Email: ........................................................

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty ......................................., trân trọng báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc trung tâm .... hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học. Nội dung cụ thể như sau:

- Tên trung tâm: .............................................................................................

- Tên giao dịch: ..............................................................................................

- Địa chỉ: ........................................................................................................

- Số điện thoại: ...............                  Email: .........................................................

- Chức năng: ...................................................................................................

.........................................................................................................................

- Giám đốc trung tâm: ....................................................................................

Ngày sinh: ......................                  Dân tộc: ..........    Quốc tịch: ..................

Số CMND: .....................                  Ngày cấp: ........    Nơi cấp: ......................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................

Điện thoại: ............................. Email: ........................................................

 

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về sự trung thực, chính xác của các nội dung nêu trên và nghiêm chỉnh chấp hành các Quy định theo pháp luật; đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ hàng năm (15/6 và 15/12) với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện/thị xã ............, Công an quận/huyện/thị xã .............

 

Giám đốc trung tâm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc công ty

(Ghi họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155