Biểu mẫu đăng ký kinh doanh   Mẫu điều lệ công ty cổ phần mới nhất

 Điều lệ Công ty Cổ phần

(Tham khảo)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

 

ĐIỀU LỆ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………………………………………………….

 

Chúng tôi, gồm những cổ đông sáng lập có tên như sau:

 

STT

Họ và tên

(cổ đông sáng lập)

Ngày tháng năm sinh

(đối với cổ đông là cá nhân )

Quốc tịch

CMND

(hoặc hộ chiếu, hoặc Giấy CNĐKKD, hoặc QĐ thành lập)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân, hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số

Ngày, nơi cấp

1

………………………

 

 

 

 

 

2

………………………

 

 

 

 

 

3

………………………

 

 

 

 

 

 

cùng đồng ý và ký tên chấp thuận dưới đây thành lập một CÔNG TY CỔ PHẦN (dưới đây gọi tắt là Công ty) hoạt động tuân theo Luật pháp Việt Nam và Bản điều lệ này với các chương, điều, khoản sau đây :

 

 

 

CHƯƠNG I

PHẠM VI TRÁCH NHIỆM

TÊN GỌI, TRỤ SỞ, MỤC TIÊU VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 

 

Điều 1. Phạm vi trách nhiệm

 

Mỗi cổ đông sáng lập và các cổ đông trong Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155