Mẫu công văn   Mẫu n5a - công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

                                                                                                                              N5A

 

Tên cơ quan/Tổ chức                          …………..ngày ……..tháng………năm…….

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số: ……………………………..

Đề nghị cấp thẻ tạm trú cho

người nước ngoài

 

 

          Kính gửi: ……………………………………………………..

 

 

Đề nghị quí cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho………..người nước ngoài sau đây:

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thông tin chi tiết từng người kèm theo)

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                            Thủ trưởng cơ quan/Tổ chức

                                                                      (Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155