Biểu mẫu kế toán - thuế   Mẫu số 01/BKNT theo tt số 128/2008/TT-BTC

 

               BẢNG KÊ NỘP THUẾ                                   Mẫu số: 01/BKNT

 

              Sè:...

 
                                                                                                                                                              Theo TT số 128/2008/TT-BTC

                                                                                                                                                               Ngày 24/12/2008 của  BTC

Người nộp thuế :...................................................................................................................... Mã số thuế :......................................

Địa chỉ :................................. .............................. .......................................... Huyện........................... Tỉnh ................................

Phần dành cho người nộp thay :

Người nộp thay: ...................................................................................................................... .. Mã số thuế :................................                

Địa chỉ :............................................................. .............................................. Huyện.............................. Tỉnh .............................                

Đề nghị KBNN (NH) (1)...............................................  trích TK số .............................................  hoặc chuyển tiền mặt

Để nộp vào NSNN   c               (hoặc) TK tạm thu số .....................................................  tại KBNN .............................................

Cơ quan quản lý thu : .............................................  Mã số : ........................  Tờ khai HQ, QĐ số :.............. ngày ......................

Loại hình XNK ................................................... (hoặc) Bảng kê biên lai số (2).....................  ngày ...............................................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chương

Mã ngành kinh tế (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế

 

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:.......................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155