TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập công ty

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh - Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập công ty bao gồm:

 

Bước 1: Tư vấn chuẩn bị hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập

- Tư vấn về việc chuyển nhượng, chào bán, phát hành cổ phần cho các cổ đông công ty;

- Tư vấn về hình thức, phương thức chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu công ty;

- Tư vấn lập hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;

- Tư vấn các quá trình đàm phán chuyển nhượng cổ phần, các điều kiện chuyển nhượng cổ phần./.

 

Bước 2: Lập hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập bao gồm

- Thông báo thay đổi cổ đông do người đại diện theo pháp luật công ty ký (theo mẫu qui định).

- Quyết định về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký.

- Biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp và đóng dấu treo của công ty.

- Giấy tờ chứng thực của cổ đông sáng lập mới theo qui định.

 

Bước 3Văn bản pháp luật tham khảo

- Luật doanh nghiệp 2005 (được thay thế bởi Luật doanh nghiệp 2014).

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155