Biểu mẫu đăng ký kinh doanh   Thông báo tiến độ góp vốn vào công ty

 Tên doanh nghiệp ………….                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v GÓP VỐN CỦA CÁC THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

 

                                                Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

 

Tên doanh nghiệp:                                                      Mã số doanh nghiệp số                       cấp ngày

Trụ sở:                                                                         Điện thoại                                            fax

Họ tên người đại diện theo pháp luật:                         Giấy CMND số                                   cấp ngày          Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:                                                      Nơi ở hiện tại:

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155