Thay đổi ĐKKD   Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên như thế nào?

Hỏi:

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên như thế nào?

 

Đáp:

Các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên thông thường như:

1. Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp” như  sau:

1.1 Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

1.2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký hồ sơ gồm:

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiêp mẫu tại phụ lục: II-1 Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Ngoài ra doanh nghiệp phải nộp kèm theo Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế mẫu tại phụ lục: II-6Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

1.3 Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác hồ sơ gồm:

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiêp mẫu tại phụ lục: II-1 Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Kèm theo Thông báo phải có bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên, quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên.

Ngoài ra doanh nghiệp phải nộp kẻm theo Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế mẫu tại phụ lục: II-6 Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2. Thay đổi thành viên công ty

Điều 42 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định “Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên” như  sau:

2.1 Trường hợp tiếp nhận thành viên mới hồ sơ gồm:

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiêp mẫu tại phụ lục: II-1 Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty. bản sao quyết định thành lập; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của thành viên là cá nhân. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Ngoài ra doanh nghiệp phải nộp kẻm theoDanh sách thành viên Công  tymẫu tại phụ lục: I-6 Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

2.2 Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp hồ sơ gồm:

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiêp mẫu tại phụ lục: II-1 Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Kèm theo Thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty; bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của thành viên mới là cá nhân.

Ngoài ra doanh nghiệp phải nộp kẻm theoDanh sách thành viên Công  tymẫu tại phụ lục: I-6 Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2.3 Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế hồ sơ gồm:

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiêp mẫu tại phụ lục: II-1 Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Kèm theo thông báo phải có văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế; bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người thừa kế.

Ngoài ra doanh nghiệp phải nộp kẻm theoDanh sách thành viên Công  tymẫu tại phụ lục: I-6 Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2.4 Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp hồ sơ gồm:

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiêp mẫu tại phụ lục: II-1 Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có: quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2.5 Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:

Việc đăng ký thay đổi thành viên trường hợp tặng cho phần vốn góp thực hiện như đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155