ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Tư vấn tăng vốn điều lệ đối với công ty nhà nước

Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty nhà nước.

Luật sư công ty tư vấn Đông Đô tư vấn tăng vốn điều lệ đối với công ty nhà nước.

 

1. Trình tự thực hiện tăng vốn điều lệ:

- Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.

- Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng vốn cho công ty.

- Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


2. Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty:

- Thông báo về việc tăng vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

- Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu và người được uỷ quyền;

- Tỷ lệ sở hữu được uỷ quyền của từng đại diện uỷ quyền.

- Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn;

- Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

- Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.

 

3. Căn cứ pháp lý tăng vốn điều lệ:

- Luật doanh nghiệp và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155