ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty nhà nước

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty nhà nước


1. Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.

- Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty .

- Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


2. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm những nội dung sau:

- Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tên người dự kiến thay đổi;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người dại diện theo pháp luật. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.


3. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2010 về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: [email protected] & [email protected]
Hotline: 0911771155