BIỂU MẪU THÔNG DỤNG >>Biểu mẫu đăng ký kinh doanh
  • Điều lệ công ty cổ phần mẫu theo luật doanh nghiệp mới
  • Điều lệ mẫu công ty TNHH 1 thành viên theo luật doanh nghiệp mới
  • Điều lệ mẫu công ty TNHH 2 thành viên theo luật doanh nghiệp mới
  • Thông báo mở cửa hoạt động tại trụ sở công ty
  • Thông báo tiến độ góp vốn vào công ty
  • Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
  • Mẫu thông báo họp đại hội cổ đông thường niên
  • Mẫu quy chế quản lý vốn, tài sản trong công ty
  • Mẫu quy chế tổ chức họp đại hội cổ đông
  • Mẫu quy chế tài chính của doanh nghiệp