BIỂU MẪU THÔNG DỤNG >>Biểu mẫu kế toán - thuế
  • Mẫu số 08 điều chỉnh bổ sung thay đổi đăng ký kinh doanh
  • Mẫu số 06 đăng ký phương pháp tính thuế
  • Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn bán lẻ
  • Mẫu đơn xin mua hóa đơn giá trị gia tăng
  • Tờ khai thuế môn bài mới (thông tư 28)
  •   Thông báo phát hành ứng dụng HTKK 3.0 cho Người nộp thuế trên các trang Web                                      
  • Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
  • Mẫu thông báo phát hành hóa đơn
  • Thông báo hủy hóa đơn
  • Thông báo hủy hóa đơn - mẫu tb03/ac