VĂN BẢN PHÁP LUẬT >>Pháp luật Đất đai - Bất động sản
  • Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở 2014
  • Thông tư số 02/2016/TT-BXD ban hành quy chế quản lý, vận hành nhà chung cư
  • Nghị định số 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản 2014
  • Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND quy chế cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội
  • Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT bồi thường khi nhà nước thu hồi đất
  • Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ban hành giá đất Hà Nội 2015-2019
  • Quyết định số 17/2013/NQ-HĐND về việc cải tạo chung cư cũ xây trước 1954
  • Luật nhà ở số 65/2014/QH13
  • Luật kinh doanh bất động sản 2014
  • Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất