VĂN BẢN PHÁP LUẬT >>Hành chính công
  • Luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12
  • Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt
  • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13
  • Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12
  • Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
  • Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn luật cư trú và nghị định số 31/2014
  • Nghị định số 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật cư trú
  • Luật cư trú sửa đổi số 36/2013/QH13
  • Thông tư số 57/2015/TT-BCA hướng dẫn trang bị bình cứu hỏa cho xe ôtô
  • Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế