VĂN BẢN PHÁP LUẬT >>Pháp luật Hình sự
  • Nghị định số 81/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết pháp lệnh chi phí giám định
  • Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 về chi phí giám định trong tố tụng
  • Nghị định số 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật giám định tư pháp
  • Luật giám định tư pháp 2012
  • Nghị quyết số 110/2015/QH13 thi hành bộ luật tố tụng hình sự
  • Nghị quyết sô 109/2015/QH13 thi hành bộ luật hình sự 2015
  • Bộ luật hình sự năm 2015
  • Danh sách toàn án nhân dân trên toàn quốc
  • Thông tư 70/2011/TT-BCA quy định quyền bào chữa của luật sư
  • Thông tư 28/2014/TT-BCA quy định công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân