VĂN BẢN PHÁP LUẬT >>Pháp luật Công nghệ thông tin
  • Thông tư 19/2014/TT-BTTTT hướng dẫn về tài nguyên internet
  • Thông tư 47/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử
  • Thông tư 09 /2014/TT-BTTTT hướng dẫn nghị định 72/2013 về trang tin điện tử, mạng xã hội trực tuyến
  • Thông tư 12/2013/TT-BCT hướng dẫn nghị định 52/2013 về thương mại điện tử
  • Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
  • Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong mua bán hàng hóa
  • Nghị định 72/2013/NĐ-CP thay thế nghị định 97/2008 về quản lý và sử dụng dịch vụ internet
  • Thông tư 07/2008/TT-BTTTT hướng dẫn nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ trên internet
  • Quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT ban hành quy chế quản lý và cấp giấy phép trang tin điện tử
  • Nghị định 02/2011/NĐ-CP xử phạt vi phạm trong lĩnh vực báo chí xuất bản